Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1 – Identificatie en algemeenheden

1.1 Het evenement Dinners by eat! BRUSSELS, drink! BORDEAUX is een evenement dat wordt georganiseerd door visit.brussels (hierna 'visit.brussels'), met maatschappelijke zetel in de Koningsstraat 2-4, 1000 Brussel.

1.2 De reservering van een 5-gangenmenu (hierna 'de belevenis') via de reserveringsdienst visit.brussels (info@eat.brussels) houdt in dat de klant (hierna 'de Klant') alle bepalingen van deze algemene voorwaarden (hierna 'de Voorwaarden') zonder voorbehoud aanvaardt.

1.3 Het evenement vindt plaats van donderdag 2 tot en met zaterdag 11 september 2021. De deuren gaan open om 18.00 uur en de service begint om 18.30 uur, behalve op zondag 5 september (opening van de deuren om 12.30 uur, begin van de service om 13.00 uur). De toegang tot het evenement verloopt via de hoofdingang van de Gare Maritime, Picardstraat 11, 1000 Brussel. De service wordt verzorgd door zaalpersoneel. Er wordt een 5-gangen menu opgediend.

1.4 Het feit dat visit.brussels zich op een bepaald moment niet beroept op een bepaling van de voorwaarden, kan niet geïnterpreteerd worden als het afzien van deze bepaling.

Artikel 2 – Bepalingen inzake een menu

De Klant heeft niet het recht om van de aankoop af te zien.

2.1 De reservering van een belevenis houdt in dat elke bestelling aanleiding geeft tot ofwel een schriftelijke order van de Klant, ofwel een bevestiging van de order door visit.brussels.

2.2 De reservering van een belevenis is alleen geldig op de datum en het tijdstip die met visit.brussels afgesproken zijn en voor het aantal genodigden/tafels zoals vermeld op het ticket.

2.3 Tenzij anders bepaald door visit.brussels, verloopt de toegang tot het evenement via de ingang van de Gare Maritime, Picardstraat 11, 1000 Brussel. Het evenement vindt plaats in de Gare Maritime. De duur van een belevenis, van aperitief tot dessert, bedraagt +/- 4,5 uur.

2.4 Omdat het een overeenkomst op afstand betreft overeenkomstig artikel VI. 47 van de wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht, beschikt de Klant niet over het in dit artikel bedoelde herroepingsrecht aangezien de goederen die in het kader van deze overeenkomst worden geleverd snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn (artikel VI. 53, 4°).

2.5 Behalve in geval van overmacht kan de belevenis in geen geval worden terugbetaald, geruild of gewijzigd, behalve in geval van annulering door visit.brussels. In geval van annulering door visit.brussels van de belevenis op de overeengekomen datum, biedt visit.brussels de Klant de mogelijkheid om de belevenis te verplaatsen naar een andere datum, als er nog plaatsen beschikbaar zijn, of om een terugbetaling van de belevenis te ontvangen.

2.6 In geval van annulering van een of meer data van het evenement wegens overmacht (slechte weersomstandigheden, epidemieën, pandemieën, betogingen, terroristische daden die de veiligheid van de bezoekers bedreigen, blokkering van de transport- of aanvoermiddelen om welke reden ook, aardbeving, brand, storm, overstroming, waterschade, blokkering van het informaticasysteem of de telecommunicatie enz.) kan de reservering aanleiding geven tot een terugbetaling onder de onderstaande voorwaarden:

  • Annulering minstens 10 werkdagen voor de datum van de belevenis: 100% terugbetaling.
  • Annulering minstens 5 werkdagen voor de datum van de belevenis: 50% terugbetaling.
  • Annulering 3 werkdagen voor de datum van de belevenis en tot de datum van de belevenis: geen terugbetaling mogelijk.

2.7 Roken en vapen is verboden in de Gare Maritime en op het evenement Dinners by eat! BRUSSELS, drink! BORDEAUX. Bovendien mogen alleen het voedsel en de drank die geserveerd worden tijdens het evenement, worden geconsumeerd.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

3.1 visit.brussels kan a fortiori niet aansprakelijk gesteld worden in geval van vertraging, uitval of onderbreking van de dienst door gevallen van overmacht en/of gebeurtenissen buiten de wil van visit.brussels om.

3.2 visit.brussels kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het gedrag van de tafelgasten tijdens een belevenis.

3.3 visit.brussels staat niet garant voor de juistheid van de tijdschema's van het opdienen van het menu.

3.4 visit.brussels kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materieel of immaterieel) geleden tijdens een belevenis. Hetzelfde geldt voor elke diefstal of elk verlies vóór of tijdens het evenement.

Artikel 4 – Tarieven

4.1 Het tarief voor een 5-gangenmenu tijdens het evenement Dinners by eat! BRUSSELS, drink! BORDEAUX is € 75 incl. btw per persoon:

  • Tafel voor 2 personen: € 150 incl. btw
  • Tafel voor 4 personen: € 300 incl. btw

4.2 De Klant verbindt zich ertoe dit bedrag vóór de datum van de komst naar het evenement te betalen.
4.3 Reserveringen zijn alleen mogelijk voor maximaal 2 of 4 gasten.

Artikel 5 – Diverse bepalingen

5.1 De Klant erkent en aanvaardt dat de FAQ's integraal deel uitmaken van de Voorwaarden en dat ze er door middel van verwijzing in zijn opgenomen. De FAQ's kunnen op elk moment gewijzigd worden door visit.brussels.

5.2 De Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de reservering en het gebruik van het menu, met uitsluiting van andere producten van visit.brussels, die onderworpen zijn aan de algemene gebruiksvoorwaarden die daarop betrekking hebben.

Artikel 6 – Nietigheid van een clausule, toepasselijk recht en rechtsgebied

6.1 De nietigheid, het verval of de niet-uitvoerbaarheid van alle voorgaande bepalingen of een deel ervan leidt niet tot de nietigheid van de andere clausules van de Voorwaarden, die van kracht blijven. De bepaling die volledig of deels nietig, ongeldig of niet uitvoerbaar is, zal als niet geschreven beschouwd worden. visit.brussels verbindt zich ertoe deze bepaling te vervangen door een andere die in de mate van het mogelijke dezelfde functie zal hebben.

6.2 De Voorwaarden worden uitsluitend beheerst, geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met het Belgische recht. Alleen de rechtbanken en gerechtshoven van Brussel zijn bevoegd.